ODDZIAŁY ORAZ PLACÓWKI
Stowarzyszenia


UWAGA!!!

W marcu 2017 roku rozszerzyliśmy działalność
w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.


Punkt Pomocy Terapeutyczno-Readaptacyjny dla osób uzależnionych i bezdomnych w Głomsku


W Punkcie Pomocy pomagamy tym młodym ludziom wyjść z uzależnień, odnaleźć w sobie zagubioną siłę do normalnego życia. Pomagamy wejść w dorosłe życie w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji, partnerstwa i zrozumienia, bez lęku, który towarzyszył ucieczce w fikcję narkotykową. 
Terapia w kolejnych jej etapach oraz inne zajęcia prowadzone w Punkcie Pomocy pozwolą poznać przyczyny sięgnięcia po narkotyki oraz zdobyć umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach z lękiem, napięciami i agresją. 
Kształcenie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi, a szczególnie z najbliższą rodziną jest priorytetem w naszym programie.
Rozwiązywanie problemów na trzeźwo teraz i w przyszłości pozwoli na ponowny rozwój poprzez edukację ponieważ większość tych osób ma przerwaną naukę.
Doskonalić rozwój osobisty, swoje zainteresowania, zrealizować plany oraz rozwijać swoją sprawność fizyczną i szanować własne zdrowie jest kolejnym priorytetem programu realizowanego w naszym Punkcie Pomocy w Pile.

 

„BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”
to program pomocy osobą uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz osobą bezdomnym

realizowany przez :
Ogólnopolskie
Stowarzyszenie „Arka Noego” w Głomsku

Stawiamy na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu ale również dla osób bezdomnych.

Nasz program jest metodą leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu psychologicznym jednostki.
W ramach projektu „Bezpieczna Przystań” prowadzony jest Punkt Pomocy – placówka ambulatoryjna dla osób uzależnionych od narkotyków.  W ramach funkcjonującego Punktu Pomocy udzielana jest kompleksowa pomoc oferująca szeroki wachlarz porad kierowanych zarówno do osób eksperymentujących z narkotykami bądź od nich uzależnionych, jak również do ich całych rodzin. Klienci projektu korzystają z oferowanej pomocy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od 12.00 do 20.00.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia „Bezpieczna Przystań” możliwe jest przeciwdziałanie i zapobieganie patologii społecznej, głównie po przez motywowanie osób uzależnionych do zmiany swoich postaw jak również diagnozowanie problemu i określanie ścieżki indywidualnego jego rozwiązania.

Założenia teoretyczne programu:

 Praca merytoryczna w placówce oparta jest na założeniach wspólnot terapeutycznych. Dużą rolę  przykłada się w niej do budowania wspólnoty kierującej się określonymi prawami
 i  ceremoniałem wypracowanym przez pacjentów i kadrę ośrodka. Oprócz terapii istotne też jest rozwijanie zainteresowań i sposobów samorealizacji podopiecznych.

Podstawowymi założeniami udzielanej pomocy są:

 - zindywidualizowanie leczenia (czasowe i merytoryczne),

-  przyjęcie odpowiedzialności za przebieg udzielanej pomocy,

 - wiara w możliwość odniesienia sukcesu w walce z nałogiem z pomocą grupy terapeutycznej,

- praca nad sobą w obszarach: psychologicznym, społecznym, biomedycznym, duchowym  poprzez realizację i trening w różnych zadaniach stawianych przez kadrę zgodnie postawioną diagnozą wstępną oraz na  bieżąco z koordynowaną diagnozą pacjenta; zakładamy, że tylko całościowa praca na wszystkich wymienionych poziomach jest warunkiem powodzenia udzielanej pomocy,
- dobrowolność
pobytu w Punkcie Pomocy.

Program udzielanej pomocy  jest wynikiem 20 lat doświadczeń w pracy z ludźmi uzależnionymi – inspirowany jest także doświadczeniami innych ośrodków tego typu, a szczególnie ośrodków prowadzanych przez Stowarzyszenie MONAR. 

Cele programu :

  Uzależnienie od środków psychoaktywnych spostrzegane jest jako zaburzenie o złożonej etiologii, obejmujące behawioralną, poznawczą i emocjonalną sferę funkcjonowania jednostki. Celem   
  terapii w aspekcie psychologicznym jest przyjęcie przez jednostkę nowej tożsamości poprzez zmianę negatywnych wzorców zachowań, myślenia, odczuwania, które predysponują do brania
  narkotyków.     
  W sferze funkcjonowania społecznego kładzie się nacisk na rozwijanie odpowiedzialności i stylu życia wolnego od narkotyków. Uważamy, że pomyślna integracja rodzin i osób uzależnionych  
 
oraz zmian w społecznym i psychologicznym funkcjonowaniu jednostki stanowi warunek i sukces w powrocie do zdrowia.  W udzielanej pomocy bierze udział rodzina,  która przechodzi grupy
  edukacyjne i grupy wsparcia dla rodzin dotkniętych uzależnieniem.         

 

Celami szczegółowymi są:

   - zdobycie umiejętności tworzenia prawidłowych relacji z ludźmi,

   - wykształcenie mechanizmów radzenia sobie z nawrotami choroby,

   - nabycie umiejętności twórczego i zdrowego spędzania czasu wolnego,

   - nauczenie prawidłowego stosunku do pracy,

   - wypracowanie asertywnej postawy wobec otoczenia,

   - przywrócenie zdrowych relacji z rodziną.

   Odbiorcy programu:

   Klient: osoba uzależniona od środków narkotykowych i alkoholu w wieku od 15 lat do 30 lat.

  Planowana liczba osób objętych programem:
  Punkt Pomocy – ilość nie jest określona.
  Punkt Pomocy stacjonarnie - 10 osób

   Kryteria kwalifikacji do programu:

   Klienci rekrutowani są przez działania terapeutów ulicznych, przez Punkty Konsultacyjne z terenu całego kraju
  oddziały
detoksykacyjne, poradnie uzależnień. Są  również kierowani na   leczenie orzeczeniem sądów lub zgłaszają
  się sami bezpośrednio do ośrodka.

  

CENTRUM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI

PUNKT POMOCY
 Terapeutyczno-Readaptacyjny
dla osób uzależnionych i bezdomnych


Głomsk 1
77-424 Zakrzewo


tel. 783 186 204


 

Punkt czynny całodobowo

Zakres działań:

Problemy uzależnień:

Przyjmowane będą osoby bez ograniczeń wiekowych

1.                      Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

2.                      Poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu

3.                      Pomoc indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu

4.                      Pomoc indywidualna dla rodzin osób uzależnionych

5.                      Pomoc indywidualna dla osób używających narkotyki lub alkohol

6.                      Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu

7.                      Grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych

8.                      Konsultacje psychologiczne

9.                      Terapia indywidualna dla rodziców lub osób z problemami uzależnień


Istnieje możliwość wykonania testu na obecność narkotyku w organizmie.Instytucje, z którymi współpracujemy :

Gmina Zakrzewo
ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo
tel. 67 266 73 71
e-mail:
zakrzewo@zakrzewo.org.pl 
www.zakrzewo.org.pl
Wójt Gminy: Pan Henryk Dobrosielski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. E. J. Osmańczyka 7 
77 - 424 Zakrzewo
tel. 67 266 73 74
e-mail: gops@zakrzewo.org.pl
www.gopszakrzewo.pl

Kierownik:
Pani Iwona Piątkowska

 

 

Odnowa w Duchu Świętym
             
ADRES DO KORESPONDENCJI


Święta Rodzina – salezjańska parafia w Pile 
skr. poczt. 419 
64-920 PIŁA UP 1
tel. 67 351 67 75


Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas
p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile

 

Caritas Piła

 

 

Kontakt:
Dyrektor

ksiądz Leonard Zych
ul. Kossaka 16
64 - 920 PiłaFundacja Arka Nadziei

ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
Kontakt:
Aneta
Markiewicz
tel. kom. 695 621 965

email: arkanadziei@gmail.com
www.arkanadziei.org.pl

 

Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych
”Nowa Nadzieja”
ul. Sportowa 5
58-520 Janowice Wielkie
tel. 75/7515166
misjann@o2.pl

Rekrutacja do Ośrodka trwa w godzinach urzędowania biura.
tel. do rezydentów (075) 801 26 01
czas rozmów telefonicznych z rezydentami:
od
15.00 do 16.30; od 19.30 do 21.30

http://www.nowanadzieja.pl/

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy
dla Młodzieży Uzależnionej

ul. Rejtana 7 b
42-200 Częstochowa
tel: 034 363 97 57, tel/fax 034 363 97 54
e-mail :
cztps@wp.pl


http://www.cztps.gre.pl/index.php?module=page&action=show&id=3&parent=0


Fundacja "Wyzwanie Nadziei"
Ośrodek RETO
ul. Szyszkowa 214
3-220 Bojszowy
Tel/fax 32 218 97 33
http://www.reto.com.pl/


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie"

 ul. Kępińska 53 
98-400 Wieruszów
tel.  62 78 40 017